Havne- og ordensreglement for Hals Bådelaug

 

Hals bådelaugs bestyrelse har vedtaget følgende “Havne- og ordensreglement for Hals Havn” og gældende fra den 20.08.2018:

Almene regler:
Ansøgning om bådplads skal ske til bestyrelsen på udleveret ansøgningsskema.
Det lejede vandareal administreres af Hals Bådelaugs bestyrelse.
Bådpladserne udlejes til fritidssejlere, der skal være aktive medlemmer af Hals Bådelaug.
For bådpladserne betales en årlig leje.
Kontingentfastsættelse, betalingsfrister – og konsekvens ved ikke at overholde betalingsfrister fremgår af bådelaugets vedtægter §5 og §6.
Første gang en båd tildeles en plads betales et indskud (refunderes IKKE ved opsigelse af bådpladsen).

Efter opsigelse af bådeplads, kan man igen få tildelt bådplads, uden at betale nyt indskud, hvis: – der opretholdes et aktivt medlemskab af bådelauget. – det er under 5 år siden, bådplads er opsagt.

Bådejere der ønsker ny bådplads sender ansøgning herom til Driftsudvalget.

Flere personer kan være fælles om tildelt bådplads til en båd. Alle skal være aktive medlemmer og det fælles ejerskab skal være gældende ved betaling af indskud for bådplads. Nye ”medejere” til bådplads, kan ikke accepteres på senere tidspunkt.
Hvis en medejerne melder sig ud, opretholdes bådplads for den anden (evt. flere), uden at der skal betales nyt indskud.
Et medlem med bådeplads, kan midlertidig få tildelt en plads til båd nr. 2, uden at betale indskud, hvis der er ledige pladser. Kan være aktuelt i forbindelse med handel eller lignende. Kan tildeles for den resterende del af et kalenderår.
Ønskes permanent plads til båd nr. 2, skal der betales indskud.

Overgangsordning ved køb/salg af båd:
1. Ved køb til og med 30. juni betales fuld pris
2. Ved salg til og med 30. juni samt ikke noget ønske om benyttelse pladsen, resten af året refunderes ½ pladsleje.
3. Ønsker pladslejeren fortsat at benytte pladsen – ingen refusion.
4. Ved køb fra og med 1. juli betales ½ pladsleje.
5. Ved salg fra og med 1. juli ingen refusion.
6. Ved køb af ny båd med andre ydre mål, kan en flytning til anden plads være nødvendig. Ved større båd kræver det at der er passende ledige pladser. Ved køb af mindre båd må flytning accepteres, da havnens pladser skal udnyttes bedst muligt.

Ordensreglement:
Generelt henvises til ”standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne”.
1. Bådejere er forpligtet til at placere klubstanderen således, at den er synlig fra bro eller slingers.
2. Både må kun anbringes på de anviste pladser og SKAL være ansvarsforsikrede. Kopi af forsikringsbevis skal forevises på forlangende.
3. Pladserne tildeles bådejeren til den angivne båd og kan ikke videreudlejes, ligesom pladsen ikke medfølger ved bådsalg. Dog kan båden blive liggende til udgangen af februar det følgende år – med ny ejer – hvis den handles efter 1. september. Aftale herom og lejeafgift aftales med Driftsudvalget.
4. Pladslejeren må acceptere flytning til anden plads, såfremt praktiske eller æstetiske hensyn gør det nødvendig.
5. Det er kun muligt at beholde sin anviste plads året ud samt efterfølgende kalenderår uden at benytte den. Flytning jvnf. punkt 4 kan dog være påkrævet.
6. Både, der placeres i havnen, skal være i forsvarlig stand og være forsynet med tilstrækkeligt kraftige og veldimensionerede pullerter, evt. klyds, og fortøjninger. Der skal anvendes fjedrende fortøjninger til broer / slingers, ligesom der skal fendres forsvarligt af til begge sider, med min. 2 stk. fendere pr. side. Fald, liner og vindmøller m.m. skal under ophold i havnen være sikret mod unødig støjafgivelse.
7. Vinteropbevaring af både på plads stillet til rådighed af kommunen:
– Pladsen må benyttes i perioden 01.10 -> 31.05.
Udenfor denne periode, vil kommunen opkræve pladsleje, hvis der ikke er indgået aftale med havnefogeden.
– Der skal være ryddeligt i og omkring bådstativerne.
– Stativer skal være tydelig mærket med ejerens navn.
– I sommerperioden (01.06 – 30.09) skal stiger, klodser mm. være stablet, fastgjort til stativ og fri af jorden, så græsarealet er let at slå og vedligeholde.
– Forbrug af vand kun tilladt til bådvask.
– El må kun være tilsluttet, når ejeren er ved båden.
– Fartøjer må ikke stå vinteren over med rejst mast.
– Pladsanvisning gennem bådelaugets tilsynsførende.
8. Alt elforbrug skal ske gennem bimåler udlånt af Hals bådelaug. Det gælder for både vandareal og vinterplads. Måler skal være placeret således at den umiddelbart er synlig fra land, kaj eller bro, uden at skulle ombord på båden. Aflæsning ved selvaflæsning hvert år senest den 01. november og noteret på blanketter herfor. Afleveres på kontor eller i bådelaugets postkasse.
9. Pladserne vil være forsynet med fortøjningsmuligheder, nummer og optaget / fri skilt. Skader på / mangler ved disse bør snarest meddelt Driftsudvalget. Hvor båden er væk fra pladsen natten over eller mere, SKAL friskiltet vises. Havnemester gives besked om hjemkomst tidspunkt senest dagen før.
10. Slæbejoller o.l. skal anbringes således, at det sker uden gener for andre både.
11. Hvor optagning eller udsætning af båd finder sted, skal vinterplads og bro umiddelbart derefter rengøres af bådejeren, dvs. fortøjninger, indhalerliner, bukke, vogne, støtter. maling m.m. skal fjernes senest 8 dage efter søsætningen / optagningen. I modsat fald fjernes effekterne for ejerens regning uden ansvar for Hals bådelaug.
12. Enhver påføring eller anvendelse af bundmaling der indeholder de til enhver tid forbudte stoffer medfører tab af retten til bådplads i havnen.
Ved mistanke om påføring eller anvendelse af ulovlig bundmaling er bådejeren forpligtiget til at medvirke til testning af den anvendte bundmaling. Manglende iagttagelse af denne pligt medfører tab af retten til bådplads i havnen. Såfremt bådejeren har påført eller anvendt ulovlig bundmaling, er bådejeren forpligtiget til at betale omkostningerne til disse undersøgelser.
Konstateres der anvendelse af bundmaling der indeholder forbudte stoffer, kan havnemyndigheden under formildende omstændigheder påbyde, at bådejeren inden for en nærmere angiven tidsfrist fjerner den ulovlige bundmaling på miljørigtig vis eller forsegler denne. Efterkommes et påbud herom ikke straks, medfører dette tab af retten til bådplads i havnen.
13. Forbrug af vand skal ske med måde. Der må ikke vaskes båd med slange, medmindre denne er forsynet med vandingspistol, således at der kun forbruges vand, når det er nødvendigt.
14. Overtrædelse af de foranstående regler kan medføre bortvisning fra det lejede vandareal. Hvor bådejere nægter at efterkomme bortvisning eller henstillinger om flytning af båd fra Driftsudvalget / Bestyrelsen, vil båden blive fjernet evt. placeret på land for ejerens regning og risiko. Alle udgifter i forbindelse hermed, også forberedelse hertil, pålægges bådejeren. Bortvisning afgøres af bestyrelsen. Ved bortvisning vil evt. betalt pladsleje ikke blive refunderet.
15. Nøgler udleveres ifølge nøglereglement.
16. Ordensreglerne er gældende for vandarealet med dertil hørende landområder, broer, parkeringspladser m.m. Reglerne gælder for egne lystbåde med besætninger såvel som for gæstende lystbåde med besætninger.
17. Brug af masteskur: – Alle master skal være forsynet med tydelig navn og tlf. nummer på ejer. – Placering i skur efter aftale med bådelaugets tilsynsførende. – Pladslejen fastsættes på den årlige generalforsamling og betales sammen med kontingent.
18. Brug af mastekran: – Brug af mastekran tilhørende Hals bådelaug kræver at brugeren ved underskrift bekræfter at have fået brugsanvisning udleveret og være fuldstændig bekendt hermed, især sikkerhedsanvisningerne.
19. Etablering af hjælpe /sikkerhedsbom eller galge, skal designet godkendes af Hals Bådelaugs driftsudvalg inden montering. Ved demontering af udstyret skal monteringshuller lukkes og forsegles. Udstyret må ikke forhindre adgang på bro eller kaj af gående personer. Ansvar, montering og demontering er for bådejers risiko og regning.

Havne- og ordensreglement for Hals bådelaug 20.08.2018