Sejladsbestemmelser

HALS BÅDELAUG

Tirsdagssejladser med åben kølbådsklasser

Sejladsbestemmelser

Regler

Der sejles efter ISAF regler beskrevet i Dansk Sejlunions Kapsejladsregler 2017 – 2020.

Meddelelser

Eventuelle meddelelser til deltagerne inden en sejlads gives på ”Sejlerloftet”. Der gøres opmærksom herpå ved ringen med klokke senest 30 min før start.

Signaler

Ca. 30 min. før start opsættes baneflag og banenummer på balkon ved klubhuset.

Lydsignaler ved startprocedure afgives fra østligste molehoved ved Hals Havn. Ved tyvstart vinkes der fra samme sted med signalflaget X (Hvidt flag med blå kors)

Sejladsdatoer og starttidspunkt

Der sejles på følgende tirsdag med start kl. 18.30

07/05 – 14/05 – 21/05 – 28/05 – 04/06 – 11/06 – 18/06

06/08 – 13/08 – 20/08 – 27/08 – 03/09 – 10/09 + Lørdag d. 14/09 kl. 10.00

Kapsejladsområde

Fremgår af bilag til sejladsbestemmelserne – Banekort og banebeskrivelser.

Startlinje er mellem Østligste punkt af øst molen ved Hals Havn og rød sideafmærkning umiddelbart nord for Egense Havn.

Mållinjen er en flugtlinje med mastekran og flagstang ved klubhuset over et.

Starten

Der affyres 2 skud i forbindelse med starten. Et skud afgives 5 min. før start og næste skud afgives ved starten kl. 18.30 efter GPS-tid.

Ingen deltagende både må befinde sig på banesiden det sidste minut inden startskuddet.

Tyvstart

Ved tyvstart skal den pågældende båd sejle tilbage over startlinjen og starte forfra. Dette skal ske uden at de øvrige både generes.

Såfremt tyvstarten observeres af starteren fra øst molen vinkes der med signalflag X – hvidt flag med blåt kors.

En tyvstartende båd kan ikke gennemføre sejladsen uden at tage sin straf.

Starteren er bemyndiget til at diskvalificere tyvstartende både der ikke tager sin straf og sejler tilbage for at starte på ny.

Hvis en stor del af feltet tyvstarter – mere end hver 3. deltager, kan starteren skyde sejladsen af med 1 skud. Herefter kommer nyt varselsskud og startskud.

Berøring af banemærke

Pågældende båd skal foretage en 360 grader vending, indeholdende en stagvending og bomning, med det samme efter mærkerundingen og dette skal ske uden at øvrige deltagere generes.

Strafregel ved overtrædelse af regler – når både mødes

Ved overtrædelse af en regel i Del 2 i bogen Kapsejladsregler foretages 2 stk. 360 graders vendinger, hver indeholdende en stagvending og en bomning. De 2 strafvendinger skal foretages med det samme og uden at genere øvrige deltagere.

Grundstødning

Brug af motor indtil båden er fri af grunden accepteres. Gælder også hvis en deltagende båd uden motor bliver trukket fri af grunden af et andet fartøj, eller ved at mandskabet selv skubber det fri.

Redningsaktioner

Ved enhver redningsaktion der omhandler mand overbord, accepteres brug af motor.

Tidsfrister

Både der ikke har fuldført inden for 2 timer og 15 minutter, vil blive noteret som ikke fuldført.

Protester og anmodning om godtgørelse

Protesttiden er 15 min. efter at sidste båd har gennemført. Kontakt et medlem af Sejladsudvalget.

Umiddelbart herefter vil der blive afholdt et protestmøde.

Protesten behandles af Starteren og en uvildig fra en ikke impliceret båd, samt én fra sejladsudvalget.

Sikkerhed

Alle der deltager skal bære redningsvest eller sejlervest under hele sejladsen.

Udgår en båd, skal nationalflaget sættes og snarest efter anløb af havnen, skal starteren underrettes om hvilke båd der er udgået.

Ikke startende og diskvalificerede både

Ikke startende både tildeles en sidsteplads ud fra antal tilmeldte både i ens gruppe + 1 point. En sådan placering kan fratrækkes i det samlede resultat for henholdsvis forsommeren og efteråret.

En diskvalificeret båd tildeles en sidsteplads ud fra antal deltagne både i ens gruppe + 1 point. En sådan placering kan ikke senere fratrækkes det samlede resultat.

Pointsystem

Der anvendes lavpointsystem jf. Kapsejladsreglernes Tillæg A

Besætning

Det er tilladt at sejle med skiftende besætninger og rorsmand

Ansvarsfraskrivning

Deltagerne i Tirsdagssejladserne deltager helt og holdent på egen risiko. Hals bådelaug, Starteren eller Sejladsudvalget påtager sig ikke noget ansvar for materie skade eller personskade af enhver art, der kan opstå som følge af sejladserne, hverken før, under eller efter sejladsen.

Startgebyret for hele sæsonen er kr. 250,00, der erlægges senest inden 1. start.