Vedtægter

 Foreningens navn og hjemsted

§1. Foreningens navn er Hals Bådelaug. Foreningens hjemsted er Aalborg Kommune.

Foreningens formål

§2. Foreningens formål er at fremme lystsejladsen og fremme interessen for at færdes sikkert på søen. Dette søges opnået blandt andet ved:

 • At udbrede kendskab til sejlsport
 • At undervise ungdommen
 • At sikre medlemmernes bedst mulige vilkår for udøvelse af sejlsport og lystsejlads
 • At udbrede kendskabet til sø-sikkerhed blandt medlemmerne
 • At arrangerer kapsejlads og turaktiviteter
 • At fremme et fællesskab blandt medlemmer, herunder arrangerer sociale aktiviteter
 • At værne om havmiljøet

Stk. 2. Det er foreningens opgave at varetage medlemmernes interesse over for myndigheder og andre foreninger.

Stk. 3. Foreningens erhvervsmæssige drift skal ud over den daglige drift tjene de i § 2, stk. 1 nævnte forhold.

Medlemskab af organisationer og foreninger

§3. Foreningen er medlem af Dansk Sejlunion.

Stk. 2. Hals Bådelaug er undergivet Dansk Sejlunions vedtægter og bestemmelser samt dansk lovgivning.

Stk. 3. Hals Bådelaugs medlemmer er undergivet bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne.

Optagelse af medlemmer

§4. Foreningen optager følgende medlemmer i følgende grupper:

 1. Aktive medlemmer (over 18 år), der er aktive inden for lystsejlads.
 2. Passive medlemmer, der ønsker at støtte foreningen, men ikke nødvendigvis aktiv inden for lystsejlads.
 3. Juniormedlemmer (under 18 år). Optagelse af medlemmer under 18 år, kræver samtykke fra forældre/værge.

Stk. 2. Ansøgning om optagelse stiles til bestyrelsen.

Stk. 3. Æresmedlemmer kan, efter indstilling fra bestyrelsen, udnævnes af generalforsamlingen ved simpelt flertal. Spørgsmål om valg af æresmedlem kan ikke gøres til diskussion på generalforsamlingen. Æresmedlemmer er kontingentfrie og har samme rettigheder som aktive medlemmer.

Kontingent

§5. Foreningens kontingent følger kalenderåret, og fastsættes for ét år af gangen på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2. Kontingenter omfatter følgende kategorier:

 1. Aktivt medlemskab
 2. Passivt medlemskab
 3. Junior medlemskab
 4. Havnekontingent (opkræves hos bådejere, der har helårsplads i foreningens vandareal)
 5. Leje af masteskur (opkræves hos bådejere, der anvender masteskur).

Stk. 3. Kontingentet opkræves helårligt forud og gælder for perioden 1. januar til 31. december. Kontingenter forfalder den 31. januar.

Stk. 4. Hvis et medlem undlader at betale kontingent inden fastsat frist, fremsendes en rykkerskrivelse med gebyr på 100 kroner med betalingsfrist på 14 dage. Betales denne ikke, betragtes medlemmet som udmeldt.

Stk. 5. Et medlem, der er udelukket på grund af restance, kan ikke optages på ny som medlem, før restancen til foreningen er betalt.

Udmeldelse og eksklusion

§6. Til gyldig udmeldelse i indeværende år kræves det, at den sker skriftligt til foreningens kasserer. Udmeldelsen bekræftes skriftligt af kasseren.

§7. Bestyrelsen kan ekskluderer et medlem, hvis medlemmets adfærd vurderes at have skadet foreningens anseelse eller når særlige forhold gør sig gældende. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.

Stk. 2. Inden bestyrelsen træffer sin afgørelse om eksklusion efter stk. 1, skal medlemmet have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar. Medlemmet kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion skal behandles på den førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 3. Et medlem kan ekskluderes, når det efter forslag af mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer, vedtages på en generalforsamling.

Stk. 4. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingen afholdes, ligesom vedkommende har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmål om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.

Stk. 5. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion, kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter i § 16.

Stk. 6. Er et medlem ekskluderet skal dennes ejendele fjernes fra klubbens område inden for 3 måneder. I modsatfald fjernes ejendelene på vedkommendes regning og risiko.

Stk. 7. Et medlem, der er ekskluderes i henhold til en generalforsamlings beslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlings beslutning, hvor der kræves samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter i § 16.

Stk. 8. Ved eksklusion ydes der ikke refusion for kontingent, pladsleje eller andre medlemsydelser.             

Ordinær generalforsamling

§8. Generalforsamlingen er med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år, den 2. lørdag i marts måned. Der indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved annoncering på foreningens hjemmeside, Facebook, SMS, e-mail og ved opslag i klubhuset. Dagsordnen ifølge stk. 4.

Stk. 3.  Forslag, der ønskes forelagt generalforsamling til vedtagelse, skal være skriftlige og bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Dagsorden, indkomne forslag, foreningens regnskab for det forgangne år og budget for det indeværende år udsendes til medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 7. Valg af to suppleant til bestyrelsen. (for 1 år).
 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant.
 9. Valg af udvalg.
 10. Eventuelt.

Stk. 5. Aktive medlemmer og æresmedlemmer på generalforsamlingen har én stemme. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Passive medlemmer og juniorer har taleret, men ikke stemmeret.

Ekstra ordinær generalforsamling

§9. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne der ønskes behandlet.

Stk. 2. Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 8.

Generalforsamlingens ledelse mv.

§10. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. Dirigenten leder generalforsamlingen og bestemmer den måde, hvorpå dagsordenens punkter skal behandles.

Stk. 2. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, jævnfør dog §§ 7, 16 og 18. Afstemninger skal foregå skriftligt. 

Stk. 3. Der føres et referat af generalforsamlingens beslutninger, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer. Referatet underskrives af dirigenten. Referatet fra generalforsamlingen offentliggøres.

Stk. 4. Har generalforsamlingen truffet afgørelse i en sag, kan den ikke på ny forebringes på samme generalforsamling.

Bestyrelse

§11. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse, hvoraf flertallet skal udgøres af aktive medlemmer med båd. Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle forhold. De på lovlig måde vedtagne beslutninger og i henhold hertil foretagne handlinger, forpligter foreningen.

Stk. 2. Optagelse og afhændelse af fast ejendom, herunder havneanlæg samt opsigelse af lejekontrakt på vandarealet, skal behandles af generalforsamlingen.

§12. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og yderligere 2 medlemmer. De lige år vælges 2 medlemmer og i de ulige år vælges 3 medlemmer. Ved opstået ledighed indtræder den på generalforsamlingen valgte suppleant i bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

§13. Bestyrelsen konstituerer sig snarest – dog senest 14 dage efter generalforsamlingen, på et bestyrelsesmøde. Hvervet som kasser kan ikke forenes med hvervet som formand eller næstformand. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 2. Bestyrelsen skal afholde mindst 10 bestyrelsesmøder, fordelt på årets måneder, undtagen juli og august.

Stk. 3. Medlemmer af bestyrelsen har som udgangspunkt mødepligt til bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede, herunder en formand eller næstformand.

Stk. 4. Ved ansættelse af lønnet personale i foreningen, referer personalet kun til formanden.

Stk. 5. I formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted. I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende.

Stk. 6. Over bestyrelsens handlinger og bestyrelsesmøder føres et referat, som offentliggøres på mail senest 7 dage efter bestyrelsesmødet.

Stk. 7. Bestyrelseshvervet kan honoreres, dog således, at bestyrelsen indstiller aflønningens størrelse til godkendelse på førstkommende generalforsamling.

Regnskab

§14. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Driftsregnskabet og status forelægges den ordinære generalforsamling, med påtegninger af revisorerne. Regnskabet forelægges for byrådet i Aalborg Kommune.

Stk. 2. Udbetaling af overskud kan ikke finde sted. Det årlige driftsoverskud overføres til næste regnskabsår, dog kan bestyrelsen træffe beslutning om, at en del af overskuddet henlægges til særlige formål.

Revision

§15. På den ordinære generalforsamling vælges for ét år af gangen 2 revisorer og 1 revisor suppleant. Revisorerne skal hvert år i februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede, Driftsregnskabet og status forsynes med en påtegning. Hver af revisorerne har til en hver tid ret til at efterse regnskab og beholdning.

Vedtægtsændringer

§16. Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindste 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 2. Opnås 2/3 flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig på grund af for få deltagere, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 3. Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er forslaget vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettige medlemmer der er tilstede.

Forsikring

§17. Foreningens medlemmer er forpligtigede til at have deres både ansvarsforsikrede. Ejeren skal ved påkrav kunne dokumenterer dette over for bestyrelsen.

 Foreningens opløsning

§18. Bestemmelser om foreningsopløsning kan kun tages på en, i dette øjemed, særlig indkaldt generalforsamling. Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 2. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er tilstede

Stk. 3. Den ved foreningens opløsning henstående formue – herunder løsøre og fast ejendom – overdrages til Dansk Sejlunion, som pålægges at forvalte formuen, indtil en sejlklub med samme formål måtte blive oprettet i Hals by. Oprettes en sådan forening ikke inden 3 år, kan midlerne sekundært anvendes til turist eller erhvervsmæssige formål efter godkendelse af byrådet i Aalborg kommune

Vedtægterne er senest ændret:

Ekstraordinær generalforsamlingen, den 7. november 2020.

 

 Bilag 1.

De nedenstående vedtaget forslag er gældende for Hals Bådelaug, indtil generalforsamlingen beslutter andet.

 • Bestyrelsen skal inden indgåelse af bindende aftale om renovering og fornyelse af havneanlæg, fremlægge en investeringsplan for generalforsamlingen for minimum en treårige periode. Af planen skal fremgå tidsintervaller for arbejdets gennemførelse, beløbsstørrelser og likviditetsgrad.
  • Vedtaget på generalforsamlingen den 10. marts 2019.
 • Hals Bådelaug sørger for bårebuket ved medlemmers begravelse.
  • Vedtaget på generalforsamling den 11. marts 2017.
 • Øremærkning af 50.000 kroner fra gæstelejen til vedligeholdelse af havnen.
  • Generalforsamling den 8. marts 2014.