Vedtægter

Vedtægter for Hals Bådelaug med ændringer fra generalforsamlingen den 9. marts 2019.

§ 1. Foreningens navn er Hals Bådelaug. Foreningens hjemsted er Aalborg Kommune.

§ 2. Hals Bådelaugs formål er at fremme lystsejladsen, og dermed også fremme interessen for at færdes sikkert på søen. Foreningen skal medvirke hertil, bl.a. ved undervisningen af ungdommen. Det er endvidere foreningens opgave, at varetage medlemmernes interesse overfor myndigheder og andre foreninger. Overskud af foreningens erhvervsmæssige drift skal tjene de i § 2 stk.1 nævnte formål.

§ 3. Foreningen er medlem af Dansk Sejlunion og undergivet dennes love og bestemmelser.

§ 4. Som aktivt medlem kan optages enhver mand eller kvinde, der er aktiv inden for lystsejlads. Som passivt medlem kan optages enhver mand eller kvinde, der ønsker at støtte foreningen, men ikke nødvendigvis er aktiv inden for lystsejlads. Ansøgning om optagelse stiles til bestyrelsen. Som juniores kan optages enhver, der ikke har opnået myndighedsalderen. Dette kræver dog tillige forældres/værges samtykke. Medlemmer kan på bestyrelsens foranledning indstilles til æresmedlem og godkendes ved simpelt flertal. Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til diskussion på generalforsamlingen. Stemmeret på generalforsamlingen har tilstedeværende aktive medlemmer samt æresmedlemmer. Passive medlemmer og juniorer har taleret, men ikke stemmeret. Æresmedlemmer er kontingent frie i forhold til medlemskontingent.

§ 5. Foreningens kontingent, som følger kalenderåret, fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Kontingenter omfatter følgende kategorier: 1. Aktivt medlemskab 2. Passivt medlemskab 3. Junior medlemskab 4. Havnekontingent (der opkræves hos de bådejere der har helårsplads i foreningens vandareal.) 5. Leje af masteskur (opkræves hos de bådejere, der anvender masteskur). Kontingenterne opkræves helårligt forud.

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningens kasserer.

§ 6. Medlemskontingent skal være betalt senest 31. januar. Hvis betaling ikke er foretaget til denne dato, forfalder et gebyr på 100 kr. Der fremsendes en rykkerskrivelse samt en gebyrnota. Hvis kontingent + gebyr ikke er betalt senest 14 dage herefter, betragtes medlemmet som udmeldt.

Ingen, der er udelukket på grund af restance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold gør sig gældende. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have lejlighed til at fremføre sit forsvar, og kan fordre spørgsmålet om eksklusion afgjort på den førstkommende generalforsamling. Endelig kan et medlem ekskluderes, når det efter forslag af mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer, vedtages på en generalforsamling. I alle tilfælde hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingens afholdelse, ligesom man har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmål om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsorden. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som beskrevet i § 15. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlings beslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlings beslutning, der kræver samme majoritet, som beskrevet i § 15.

§ 7. Generalforsamlingen er med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år, den 2. lørdag i marts måned. Der indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annonce i ” den lokale uge avis ”. Dagsordnen ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes forelagt en generalforsamling til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 8. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af suppleant til bestyrelsen. (for 1 år).

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant.

9. Valg af udvalg.

10. Eventuelt.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne der ønskes behandlet. Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7.

§ 10. De af dirigenten trufne afgørelser skal på forlangende af 1/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer sættes under afstemning. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, jf. dog § 6, 15 og 17- Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal afstemning på begæring af 1/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer foregå skriftligt. Personvalg til bestyrelsen og afstemning om eksklusion skal foregå skriftligt. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlinger optages, i det omfang dirigenten bestemmer. Protokollen underskrives af dirigenten. Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan den ikke på ny forebringes på samme generalforsamling.

§ 11. Foreningens daglige ledelse består af en bestyrelse, hvoraf flertallet skal være aktive medlemmer med båd. Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle forhold. Dens på lovlig måde vedtagne beslutninger, og i henhold hertil foretagne handlinger, forpligter foreningen. Optagelse og afhændelse af fast ejendom, herunder havneanlæg samt opsigelse af lejekontrakt på vandarealet, skal behandles af generalforsamlingen. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og yderligere 2 medlemmer. Formand og næstformand skal være aktive sejlere med egen båd i Hals Bådelaug. De lige år vælges 2 medlemmer og i de ulige år vælges 3 medlemmer. Ved opstået ledighed indtræder den på generalforsamlingen valgte suppleant i bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

§ 12. Bestyrelsen konstituerer sig snarest – dog senest 14 dage efter generalforsamlingen – på et bestyrelsesmøde. Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand eller næstformand. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen skal afholde mindst 10 bestyrelsesmøder fordelt på årets måneder, undtagen juli og august.
Medlemmer af bestyrelsen har som udgangspunkt mødepligt til bestyrelsesmøderne.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede, herunder en formand eller næstformand. Ved evt. ansættelse af lønnet personale i foreningen, referer personalet kun til formanden i bestyrelsen. I formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted. I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende. Over bestyrelsens handlinger føres en protokol. Bestyrelseshverv kan honoreres, dog således, at bestyrelsen indstiller aflønningens størrelse til godkendelse på førstkommende generalforsamling.

§ 13. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Driftsregnskab og status forlægges den ordinære generalforsamling, med påtegninger af revisorerne. Regnskabet forlægges for byrådet i Aalborg kommune. Udbetaling af overskud kan ikke finde sted. Det årlige driftsoverskud overføres til næste regnskabsår, dog kan bestyrelsen træffe beslutning om, at en del af overskuddet henlægges til særlige formål.

§ 14. På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 2 revisorer og 1 revisor suppleant. Revisorerne skal hvert år i februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede, Driftsregnskabet og status forsynes med en påtegning. Hver af revisorerne har til en hver tid ret til at efterse regnskab og beholdning.

§ 15. Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindste 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig varsel indkalde til en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er forslaget vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettige medlemmer der er tilstede.

§ 16. Klubbens medlemmer er forpligtigede til at have deres både ansvarsforsikrede.

§ 17. Bestemmelser om foreningsopløsning kan kun tages på en, i dette øjemed, særlig indkaldt generalforsamling. Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er tilstede. Den ved foreningens opløsning henstående formue – herunder løsøre og fast ejendom – overdrages til Dansk Sejlunion, som pålægges at forvalte formuen, indtil en sejlklub med samme formål måtte blive oprettet i Hals by. Oprettes en sådan forening ikke inden 3 år, kan midlerne sekundært anvendes til turist eller erhvervsmæssige formål efter godkendelse af byrådet i Aalborg kommune